Bangkok Airways : โปรโมชั่น “Points Travel Sale” แลกบัตรโดยสารในอัตราพิเศษ ถึง 8 ต.ค. 61

Bangkok Airways จัดโปรโมชั่น “Points Travel Sale”ใช้คะแนนสะสมแลกบัตรโดยสารทั้งในและต่างประเทศในอัตราพิเศษ

ระยะเวลาการจอง : 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาเดินทาง : 25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่